سیستم پیجینگ و اجزای آن


یکی از نتایج و نشانه های پیشرفت صنعتی کشورها ساخت و گسترش مراکز و مجتمع های بزرگ است. مراکزی همچون کارخانه ها، فروشگاه های زنجیزه ای، ادارات، دانشگاه ها ، مراکز درمانی و … . این مراکز برای مدیریت بهتر ، اطلاع رسانی و هماهنگی بین قسمت های مختلف خود نیازمند سیستمی مدرن و کارآمد هستند. این جا است که سیستم پیجینگ ( Public Address System ) کاربرد خواهد داشت. پیجینگ یکی از سیستم هایی است که میتواند تاثیر مثبت بر روند مدیریتی و نظارتی مجامع  گوناگون داشته باشد.

این سیستم در واقع ابزاری برای ارتباط داخلی بوده و به منظور صدا رسانی به بخش های مختلف یک ساختمان یا مجتمع بزرگ کاربرد دارد. سیستم پیجینگ میتواند برای فراخواندن  افراد، پخش موسیقی و رادیو، پخش هشدارهای صوتی در مواقع ضروری، اطلاع رسانی و به طور  کلی ایجاد سهولت در کنترل و مدیریت مجتمع ها استفاده گردد.